برای تغییر مکان عکس خود بکشید
لغو
ذخیره
امیر بصیر

امیر بصیر

مرد. متولد 3 مرداد, 1365. با ستایش نامزد کرده.
امیر بصیر
پروفایل خصوصی هست.